آبکش و لگن گل

طراحی منحصر به فرد به منظور سهولت در استفاده 
…مناسب برای شستشو انواع سبزیجات، میوه و 
طراحی مناسب برای استفاده از بیشترین فضای محصول 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *