ست آبکش و لگن گل سایز 2

طراحی منحصر به فرد به منظور سهولت در استفاده 
…مناسب برای شستشو انواع سبزیجات، میوه و 
طراحی مناسب برای استفاده از بیشترین فضای محصول 
فروش به صورت جداگانه (تک) برای صادرات 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *